Visie en beleid

Bekijk hier het beleidsplan van vrienden van het Bredius

Het beleid is gebaseerd op de doelstellingen van de vereniging

Onze vereniging heeft een beleidsplan gemaakt voor de periode 2021 t/m 2025. Dit beleid is gericht op een leefomgeving die schoon, heel en (sociaal) veilig is. Onze vereniging ontvangt ook subsidie van de gemeente Gooise Meren om dit beleid uit te kunnen voeren. De Vereniging spant zich in het kader van deze samenwerking met de gemeente daarom in om de gezamenlijke belangen van zoveel mogelijk inwoners te vertegenwoordigen.

1. Het bewaken, behouden en versterken van het oorspronkelijke karakter van het Brediuskwartier door:

  • het behouden en beschermen van de karakteristieke jaren twintig en dertig architectuur van het Brediuskwartier;
  • het behouden, beschermen en versterken van het groen in het Brediuskwartier, meer in het bijzonder het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect D.F. Tersteeg uit 1919;
  • verbeteren van de ruimtelijke ordening zoals de aanleg en het onderhoud van wegen, stoepen, wandelpaden en trappen;

2. het bevorderen van de gemeenschapszin en de onderlinge verbondenheid van de bewoners van het Brediuskwartier

Om uitvoering te kunnen geven aan deze doelstellingen, werkt de vereniging samen met de bewoners door het verzamelen van wensen en ideeën en het stimuleren van initiatieven. De vereniging beoogt door wijkbrede samenwerking het oorspronkelijk karakter van de bebouwing en het openbaar groen in stand te houden. Daarnaast werkt zij samen met de gemeente, waarbij de vereniging als klankbord voor de gemeente fungeert om inzicht te krijgen in wat er onder de inwoners leeft en om op de hoogte te blijven van plaatselijke initiatieven en situaties. Anderzijds wordt de vereniging door de gemeente geïnformeerd over (beoogde) relevante ontwikkelingen. Onze vereniging wil een verbindende en stimulerende rol spelen.

Uitgangspunt is dat de vereniging haar doelen n tot stand kan brengen door de inzet van capaciteiten en talenten van de bewoners zelf! Vanuit deze visie is ook de samenwerking met andere partijen die invloed hebben op het Brediuskwartier, van groot belang.

Om het beleid te concretiseren heeft de vereniging binnen een aantal aandachtsgebieden concrete onderwerpen benoemd:

L

Gebouwde Omgeving

 • Energiebesparing en klimaataanpassingen van woningen passend bij het oorspronkelijk karakter van de bebouwing;
 • Betrokkenheid bij aanvragen voor bouwvergunningen / omgevingsvergunningen en/of wijziging van het bestemmingsplannen;
 • aanpassing van masten en armaturen in overeenstemming met de stijl van de bouwperiode;
 • Overleg met de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit over de interpretatie van doelen en eisen van welstand;
 • Gesprek met de Gemeente voeren over (bouwkundige en esthetische) kwaliteit van de openbare trappenpartijen, bestrating en openbare infrastructuur in het Brediuskwartier.
L

Groene Omgeving

 • Uitvoering van onderhoud in het Bilderdijkpark en het Mouwtje;
 • Onder de aandacht brengen bij de bewoners van de meldings-mogelijkheid bij de gemeente van klachten over groenbeheer;
 • Uitvoering van de inventarisatie van Park het Mouwtje;
 • Kennis bijdragen aan de ontwikkeling van een meerjaren-onderhoudsplan voor Park het Mouwtje;
 • Periodiek overleg met management van gemeentelijk groenbeheer en uitwisseling van kennis en inzichten inzake kwaliteitsprofielen van groenbeheer en -onderhoud;
 • Toekomstige ontwikkelingen m.b.t. de ‘Gemeentewerf’ en de invloed op de Kindertuinen en kinderboerderij;
 • Bewonerswensen op het gebied van groenonderhoud;
 • Bewonerswensen voor een speeltuin in het Brediuskwartier;
L

Duurzaamheid & Milieu

 • Verminderen van de ecologische voetprint van het Brediuskwartier;
  Bevorderen van isolatie van woningen in nauwe samenwerking met het ‘Energie-Transitie-team’;
 • Overleg met de Gemeente over de aanpassing van de openbare straatverlichting naar LED en onderzoek naar het collectief isolatietraject van het Energie-Transitie-team;
 • Het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het inzetten op hernieuwbare energie;
 • De (on)mogelijkheden van zonnepanelen;
  Aandacht vragen voor de impact van verhardingen (oprit);
  Vermindering van zwerfvuil.
L

Veiligheid

 • Signalen uit de buurt verzamelen en duiden. Deze gegevens gaan een vast onderdeel uitmaken van het overleg met de Gemeente;
 • Contact met de wijkagent over veiligheid in de buurt en de daaruit verkregen informatie delen via ons platform zoals onze website;
 • Onderzoeken of en hoe wijkgebonden whatsappgroepen een bijdrage kunnen leveren;
 • Verkeersveiligheid in de wijk bevorderen door aan te sturen op wijkbrede maatregelen en handhaving van 30KM zones
L

Sociale Omgeving & Gemeenschapszin

 • Het stimuleren van gemeenschappelijke activiteiten op sociaal, cultureel en historisch gebied door en voor bewoners (straatfeestjes, opruimacties, en vergelijkbare activiteiten;
 • Door middel van een enquête onder de leden wil de Vereniging inventariseren waar extra aandacht naar uit dient te gaan in de wijk
 • Een blijvend geschenk aan het Brediuskwartier ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Brediuskwartier;
 • Waar mogelijk commissies van buurtbewoners te vormen met thematische betrokkenheid;
 • Aanpassen en moderniseren van de website van de Vereniging; o.a. interactiviteit mogelijk maken;
 • Onderzoeken welke sociale media zinvol kunnen bijdragen aan de activiteiten van de vereniging.
De Statuten zijn op 17 februari 2017 notarieel vastgelegd en zijn opvraagbaar.

Vragen?

neem gerust

Nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief van Vrienden van het Bredius.