Gisteren, 13 september 2021, heeft Vrienden van het Bredius ontdekt dat morgenavond op 15 september tijdens de Raadsvergadering de gemeente voornemens is te besluiten om flink te bezuinigen op het groenbeheer. Dit betekent dat wij overal hiervan de gevolgen zullen zien, in plantsoenen, grasveldjes, bomen maar dus ook ons prachtige Mouwtje en Bilderdijkpark. De gemeente stelt voor het onderhoudsniveau van B terug te brengen naar C, dat zich kwalificeert als “matig”. Wij vinden dit ongehoord, en hebben vandaag naar de Raad de volgende brandbrief gestuurd:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Namens  de vereniging en buurtplatform Vrienden van het Bredius sturen wij u dit bericht. Wij maken ons namelijk ernstige zorgen over het voorliggende besluit op de Raadsvergadering op 15 september aanstaande om nog meer te bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen in de gemeente. Vorige week vond een drukbezochte ALV van de Vrienden van het Bredius plaats. Eén punt kwam heel duidelijk (vanuit de leden) naar voren: de erbarmelijke staat van het groen-onderhoud, zowel in de wijk in het algemeen als specifiek in het Mouwtje en het Bilderdijkpark. Het heeft alle aandacht en zorgen van bewoners, men vraagt zich echt af hoe we het tij van het huidige beleid kunnen keren…

Wij vragen uw Raad daarom ook om het voorliggende voorstel af te wijzen, danwel de besluitvorming over Groenbeheer van de agenda te schrappen.

Op de agenda liggen bijgaande stukken ter besluitvorming aan u voor. Wij zijn ontzettend geschrokken van dit voorgenomen besluit, niet in de laatste plaats omdat daarin onjuistheden staan vermeld, maar ook omdat het onderhoud van de publieke ruimte ons allemaal aangaat.

In de kern komt het voorgenomen besluit er op neer dat het groenbeheer (naast het onderhoud van het overige publieke areaal dat eveneens ter besluitvorming voorligt) wat al als slecht en ondermaats door onze achterban wordt ervaren, nog verder  wordt gedegradeerd tot minimaal/matig (minimum-plus niveau). Er zal fors bezuinigd worden niet alleen op het onderhoud van de reguliere plantsoenen en bermen in de gemeente, maar ook op de (historische) parken en plantsoenen, speelweides, etc.  welke al dan niet deel uitmaken van (gemeentelijke) monumenten en beschermd stads- en dorpsgezicht. Dit vinden wij onacceptabel.

Samengevat is het bezwaar van VvhB:

 Dit plan gaat ten koste van het openbaar en cultuur historisch groen

 • Het proces deugt niet: geen inspraak, consultatie of burgerparticipatie terwijl dit wel wordt gesuggereerd zowel intern als extern
 • Er staan fouten en onjuistheden alsmede ongefundeerde aannames in de stukken
 • Kostenperspectief is ondeugdelijk en gebaseerd op aannames

Wij lichten dit hieronder toe en stellen daarbij de nodige vragen:

Onze vereniging houdt zich inmiddels al jaren bezig met de teruglopende staat van onderhoud van het historisch/monumentaal park het Mouwtje en het Bilderdijkpark. Deze locaties worden – mede door de COVID pandemie- gemeentebreed gebruikt door bewoners om te recreëren. Deze eens zo prachtig onderhouden parken gaan momenteel ten onder aan verloedering en verwildering. In verband hiermee hebben wij afgelopen maanden meerdere keren gevraagd om de beheerplannen/aanbestedingsvooruitzichten/kosten voor onderhoud etc. Dit om inzicht te verkrijgen in hoe het beter kan en om de denkkracht van onze vereniging en achterban op juiste wijze in te zetten: het doel van burgerparticipatie. Gisteren (!) ontvingen wij na maanden eindelijk de gevraagde informatie maar bleek ook.dat de plannen klaarblijkelijk al maanden in de maak zijn zonder dat onze vereniging, maar naar wij vermoeden ook de andere verenigingen hierover zijn geconsulteerd.Deze plannen liggen nu ter besluitvorming aan u voor. Wij vragen ons dan ook af wat dit college voorstaat wanneer zij het heeft over burgerparticipatie en het betrekken van de bewoners…… naar wij nu begrijpen worden wij geacht zelf de schoffel ter hand te nemen….

Vragen/opmerkingen:

 • Door achterstallig onderhoud ontstaat forse schade aan beschoeiingen, gebouwen, straten en planten en bomen. Herstel achterstallig onderhoud  is kostbaarder is dan regulier goed onderhoud (voorbeeld daarvan is het in de vijver storten van plantenafval, de vijvers zijn vorig jaar voor heel veel geld leeggebaggerd (naar wij menen € circa 200000)

 • Hoe verhoudt deze bezuiniging zich tot de doelstelling biodiversiteit? Algemeen bekend is dat door ondermaats onderhoud de biodiversiteit terugloopt, hetgeen wij al meermaals hebben gesteld.
 • cultuurhistorisch groen (waaronder historische parken zoals het Mouwtje en het Bilderdijkpark) worden op dezelfde wijze behandeld als het reguliere groen, wat ons inziens incorrect is gezien de waarde die dit groen vertegenwoordigt.
 • Wat is de waarde van burgerparticipatie als er geen input wordt gevraagd.
 • VvhB heeft zich hard gemaakt voor historisch onderzoek naar het park het Mouwtje/Bilderdijkpark en is samen met de gemeente bezig met een visie, dat moet leiden tot een nieuw beheerplan. Hoe verhouden de kosten van voornoemd onderzoek, ontwikkeling visie, externe bureaus die hiervoor worden ingehuurd etc. (circa €5000 tot op heden) zich tot de bezuinigingsopgave? In het voorliggende plan wordt over het onderzoek voornoemd met geen woord gerept en is dit niet meegewogen;
 • We hebben de afgelopen maanden meerdere keren gevraagd wanneer de aanbestedingen gepland staan en de beheerplannen opnieuw beoordeeld zouden worden, en toch zijn we op geen enkel moment op de hoogte gesteld van dit voorliggende besluit. Naar wij aannemen andere buurtplatforms ook niet;
 • Naar wij hebben begrepen is dit een punt wat met spoed op de agenda is geplaatst om het te kunnen meenemen in de begroting van komende jaren. Waarom is voor een dergelijk ingrijpend plan  op deze korte termijn gekozen? Iedereen die zijn/haar voordeur uitstapt, wordt met het matige/slechte groenbeheer geconfronteerd.
 • Van afstemming met de burger (burgerparticipatie) is op geen enkele wijze sprake geweest, en zo ook niet met onze vereniging terwijl wij wel als stakeholder zijn gedefinieerd.
 • Op 19 juli heeft een schouw plaatsgevonden met de wethouder vanwege de ‘gezamenlijk gevoelde urgentie’. Naar aanleiding van de schouw is  afgesproken dat VvhB onderzoek doet naar alternatieve voorstellen op basis van de huidige budgetten; hoeveel zin heeft het om voorstellen te maken gebaseerd op de budgetten van 2021 als er ondertussen wordt bezuinigd? We willen graag meedenken en een mooi voorbeeld stellen van succesvolle burgerparticipatie, maar op deze manier wordt ons dat onmogelijk gemaakt.
 • Daarnaast vraagt VvhB zich al maanden af wat de kwaliteit is geweest van de doorlopen aanbestedingsprocedure? Door slim in te kopen, onderdelen in eigen beheer te nemen en effectieve controle in te richten kan het onderhoud beter en effectiever worden uitgevraagd en waarschijnlijk ook tegen lagere kosten.
 • Er zijn geen alternatieve scenario’s onderzocht. De onderzochte scenario’s zijn alle uitwerkingen (meer/minder) van het huidige beleid (wat al ondermaats is). Alternatieve scenario’s zijn bijvoorbeeld; slimmer inkopen,  meer onderscheid maken in onderhoudsniveaus, meer gebruik maken van Social Return, buurtparticipatie actief inregelen, inbesteden. Zie ook de eigen criteria voor inbesteden.

Tot slot: onjuistheden/onduidelijkheden/ongefundeerde aannames in de stukken Groenbeheer en Raadsvoorstel project beheerplannen 2021

 • Er wordt gesuggereerd dat er overleg/afstemming heeft plaatsgevonden met stakeholders waaronder de buurtplatforms. Dit is onjuist. Sterker nog het lijkt er eerder op dat dit plan bewust is achtergehouden
 • Er wordt gesteld dat bewoners van de gemeente tevreden zijn over het huidige onderhoud van het openbaar groen. Waar is dit op gebaseerd? Het tegenovergestelde lijkt eerder waar. De staat van het openbaar groen is in geen jaren zo slecht geweest. Overigens blijkt dat alleen al uit de door de gemeente eerder geconstateerde wanprestatie van de aannemer (en opgelegde contractuele boetes)
 • Er wordt gesteld dat er geen desinvestering plaatsvindt met de keuze voor dit onderhoudsniveau, dit is onjuist voor wat betreft de parken; door slecht onderhoud verdwijnt er juist biodiversiteit;
 • Er wordt gesteld dat de huidige prestaties conform het huidige beleid zijn (goed/voldoende) dit is niet juist. Er zijn afgelopen jaren nog nooit zoveel klachten geweest over het onderhoud van het openbaar groen in onze wijk;
 • Er wordt gesteld dat door bijna 50% op de balans te bezuinigingen slechts 15% daarvan zichtbaar is; dit kan niet juist zijn:
 • Niet duidelijk is welke consequenties deze bezuiniging heeft voor het lopende contract, er wordt vanuit gegaan dat de aannemer hier klakkeloos mee akkoord zal gaan maar is dit ook zo? Levert de aannemer 50% van zijn omzet op dit contract in? Hier zou meer duidelijkheid over moeten komen, anders is de bezuiniging een farce.

Helaas heeft de Raadsvergadering de plannen inmiddels goedgekeurd. Vrienden van het Bredius houdt actief contact met de gemeente om betrokken te blijven en onze punten over te brengen.

De plannen waar het om gaat, vind je hier (en deze zijn ook te vinden op de website van de gemeente):

2194485_RV_Project_beheerplannen_2021

2194485_Beheerplan_Groen