Aanstaande woensdag, 16 maart 2022, mogen alle bewoners van Gooise Meren naar de stembus. Als je van plan bent te gaan stemmen, dan kun je wellicht wat hulp gebruiken bij het maken van de juiste keuze. De beste hulp voor alle aandachtsgebieden is uiteraard de stemwijzer. Maak daar vooral gebruik van.

Vrienden van het Bredius heeft alle partijprogramma’s doorgelezen op hun standpunten tav (cultuurhistorisch) groen, een van onze speerpunten én een zeer actueel onderwerp. Na het installeren van de nieuwe Raad zal de visie op Groen aan de nieuw gekozen Raadsleden worden voorgelegd.

Hieronder volgen citaten uit de partijprogramma’s van de partijen t.a.v. Groen:  

CDA

Ook investeert het CDA in het verbeteren van stoepen en draait het de bezuiniging op het groenbeheer en de openbare ruimte terug. Passend bij het CDA is dat wij – nog meer – willen stimuleren dat inwoners van straten en wijken samen het initiatief nemen om het openbaar groen in hun eigen buurt met steun van de gemeente te verzorgen.
Bussum Brediuskwartier
1. Meer aandacht – samen met de Vrienden van het Bredius – voor veilig verkeer; bijvoorbeeld 30 km zone in straten waarvan de bewoners dat willen.
2. Ouderen hoeven niet eenzaam te zijn. En als het eigen netwerk eventjes niet meewerkt, dan kan de gemeente het verminderen van eenzaamheid stimuleren bijvoorbeeld door gesprekken of activiteiten te organiseren.
3. De gemeentewerf gebruiken voor ontwikkelingen biodiversiteit en ontmoetingsplekken.
4. Verkeersveiligheid Huizerweg ter hoogte van het Mouwtje aanpassen in overleg met SKBNM. Het is hier nu veel te gevaarlijk.

D66

Gooise Meren is een groene gemeente. Inwoners kiezen ervoor om hier te wonen omdat het hier groen is en omdat de natuur dichtbij is. De gemeente moet zich nóg meer inzetten voor het groen, waardoor de biodiversiteit versterkt wordt en de leefomgeving mooier. De gemeente moet sturen op minder (plastic) afval door de bewustwording te vergroten.

Betere bescherming van bomen: De gemeente kan veel meer doen om het bomenbestand te beschermen. Bomen vangen koolstofdioxide en fijnstof af, geven verkoeling op hete zomerdagen en stimuleren de biodiversiteit. Het bomenfonds wordt uitgebreid tot biodiversiteitsfonds. Het verkrijgen van een kapvergunning moet lastiger worden en illegale bomenkap moet worden bestraft. Bij bomenkap moet zowel bij particuliere als bij grootschalige ontwikkelingen, (vooraf) een geldbedrag gestort worden in het biodiversiteitsfonds. Het verbod om zonder vergunning bomen te kappen, zoals geregeld in de algemene plaatselijke verordening (APV) moet strikt worden gehandhaafd en bij de aanvraag van een kapvergunning wordt de directe omgeving geïnformeerd, aansluitend bij de werkwijze van de nieuwe omgevingswet. De gemeente moet daarnaast samenwerken met buurtplatforms om meer bomen op de waardevolle bomenlijst te krijgen.

Een groener, vitaler en kansrijker Gooise Meren impliceert dat de gemeente verder investeert, dit vraagt ook aan de inkomstenkant van de gemeente het noodzakelijke. Bij belastingheffing moet de gemeente kijken naar de integrale(woon-)lasten. Bovendien moet de gemeente inzetten op het verkrijgen van Provinciale, Rijks en Europese subsidies ten behoeve van investeringen.Meer ambtelijke capaciteit is noodzakelijk ten behoeve van een bio-divers groenbeleid met daarbij het kennisniveau omhoog t.a.v. biodiversiteit van uitvoerders van het groenbeleid. De regio G&V moet daarom een ecoloog in dienst nemen. Groenbeheer is niet alleen ‘looks’, maar moet meer in het teken staan van biodiversiteit.

VVD

Wij willen dat er snel heldere visies komen voor cultuurhistorisch groen, zoals het Mouwtje, het Bilderdijkpark en de Kom van Biegel. Dat is nodig voor een consistent beheer en onderhoud. Ons groen moet goed onderhouden en toegankelijk blijven. In de bebouwde omgeving willen we waar mogelijk meer groene plekken met bomen en planten. Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.

 • Het groen dat monumentaal is of een belangrijk element in een wijk vormt, verdient extra aandacht. Hondenpoep, zwerfvuil, graffiti en andere overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.
 • Water is medebepalend bij de inrichting en het beheer van Gooise Meren. Daarbij geldt meervoudig ruimtegebruik, het combineren van waterberging, natuur, recreatie, wonen en werken. Zowel bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van hethergebruik van water.
 • De biodiversiteit moet beschermd en verbeterd worden, het minder maaien van bermen en het instrooien van bloeiende planten is goed. Daarbij blijft de verkeersveiligheid wel vooropstaan.
 • Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Gooise Meren een prettige gemeente te zijn. We spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat betekent groen en ruimte voor dieren en veilige uitlaatplekken.
 • Wijkplatforms, stads- en dorpsraden zijn voor ons waardevolle gesprekpartners.

HVBNM

Ook maken we het voor jullie makkelijker om zelf bij te dragen aan het behoud van ons groen. We krijgen namelijk vaak signalen van inwoners dat ze willen helpen bij het onderhouden van groen in hun straat of wijk, maar dat ze niet goed weten hoe dit moet en of het wel mag van de gemeente. Wij willen dat jullie hier met de gemeente heldere afspraken over kunnen maken. De gemeente biedt dan de benodigde kennis, expertise en nieuwe aanplant en jullie houden de gebieden netjes bij. En omdat jullie hierdoor al intensiever contact hebben met de gemeente, wordt het ook makkelijker om vragen of wensen met betrekking tot het groot onderhoud door te geven. De gemeentedienst kan deze werkzaamheden dan sneller en beter voor jullie buurt uitvoeren.We investeren in het groen van onze gemeente:

 • Waardevolle bomen en cultuurhistorische parken beschermen we door ze bijvoorbeeld een monumentale status toe te kennen
 • We onderhouden ons groen en de openbare ruimte zorgvuldig. Waar het kan en gewenst is, doen we dit samen met inwoners en ondernemers
 • Nieuwe projecten, investeringen en overhead in de regio bekijken we kritisch
 • Oplopende kosten in de openbare ruimte en bij het groen willen we beperken, zonder dat we aan kwaliteit inboeten
 • Veel straten en panden in deze wijk hebben een bijzondere uitstraling en grote culturele, architectuurhistorische, stedenbouwkundige en landschappelijke waarde. Daarom willen wij dit gebied beschermen
 • In de Godelindebuurt, rond de Huizerweg en in de Bredius willen we het sluipverkeer terugdringen en werken aan veilige schoolroutes
 • We hebben speciale aandacht voor het monumentaal groen van het Bilderdijkpark en Het Mouwtje

GDP

Het beschermen van houtwallen, bomenrijen, parken en natuurgebieden zorgt voor een aantrekkelijke gezonde woonomgeving. Er moeten niet zomaar talloze waardevolle bomen gekapt kunnen worden. De gemeente is verantwoordelijk voor een aantrekkelijke, veilige en schone openbare ruimte en moet die taak serieus nemen. Stoepen en openbaar groen zien er te vaak verwaarloosd uit. De gemeente doet er daarom verstandig aan om de plantsoenendienst weer in eigen beheer te organiseren en het minimale onderhoudsniveau te verhogen. Daarbij moet er een ecologisch (insecten-vriendelijk) maaibeleid gevoerd worden. Gooise Meren moet zuinig en trots zijn op het cultureel en historisch erfgoed dat onze gemeente rijk is. Kennis en expertise voor gedegen onderhoud van monumentaal vastgoed is bij de gemeente onvoldoende in huis, daarom moet dit structureel worden uitbesteed aan geschikte externe partijen. Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten moet vlotter en pro-actiever verlopen. Behalve gebouwen, kunnen ook andere zaken monumentale waarde vertegenwoordigen – zoals park ’t Mouwtje in Bussum en het Meertje van Vlek in Naarden.

PvdA

Het aanstellen van een buurtregisseur. Deze persoon kan wijken ondersteunen in hun wensen en ideeën en dient als eerste aanspreekpunt. Dit is iemand die echt iets gedaan kan krijgen bij de gemeente.

Het steunen van dorps-, stads- en wijkraden. Zij staan het dichtst bij de inwoners en krijgen een eigen budget om te kunnen doen wat voor jouw buurt belangrijk is.

Zorgen voor voldoende voorzieningen binnen de eigen wijk, zoals buurtcentra, veilige speelvoorzieningen en geschikte ontmoetingsplekken voor jongeren. Indexatie van de kosten wordt meegenomen in subsidieaanvraag. Vanzelfsprekend pleiten we voor rookvrije speelplaatsen.

Vergroening door te investeren in onderhoud, de aanleg van plantsoenen en het planten van bomen. Hiermee vergroten we ook debiodiversiteit in de gemeente.

Niet bezuinigen op zorg en welzijn, onderwijs en jeugdzorg. De gemeente geeft meer geld uit dan ze ontvangt en moet daarom bezuinigen óf inkomsten verhogen. Veel jongeren zijn van deze voorzieningen afhankelijk. Daarom moeten eventuele bezuinigingen zich op andere sectoren richten.

ChristenUnie

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijvoorbeeld wijkplatforms en coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een College en Raad die zeggenschap durven los te laten.

De ChristenUnie zet in op participatie van inwoners, via platforms en andere organisaties voorafgaand aan beleidsvorming in de raad. Inwonersinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en inwonerparticipatie stimuleren wij omdat we ervan overtuigd zijn dat het goed is gebruik te maken van de kennis en ervaring van onze inwoners. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over het samenspel en de ruimte voor participatie. Dat steekt nauw. Aan de ene kant moet de gemeente niet pas het gesprek aangaan als keuzes al gemaakt zijn; aan de andere kant kan er ook geen ongecontroleerde inwonerparticipatie bestaan. Dat vraagt naast duidelijke financiële en technische kaders vooral om eenduidige communicatie. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van de vier kernen te betrekken bij zaken die hen raken. Dat vraagt om specifiek kernenbeleid. De ChristenUnie wil kernen en buurten eigen verantwoordelijkheid geven ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de kern (wijk) is daarbij het uitgangspunt. Dorpsraad/Stadsraad/Buurtplatforms/Verenigingen/Coöperaties worden gefaciliteerd om hun belangen vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de kern/buurt moet worden aangetoond. Voor een degelijk kernen-/buurtbeleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.Het uitvoeringsplan om afscheid te nemen van aardgas wordt per wijk samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald.

Groenlinks

Groen verwijst in de eerste plaats naar een groene omgeving, naar het belang en het behoud van natuur. Natuur is meer dan een ruime aanwezigheid van bomen en planten: natuur gaat over gezonde ecosystemen. Dat wil zeggen dat planten en dieren kunnen floreren in een levenskrachtige natuurlijke omgeving. Groen is belangrijk voor onze gezondheid en draagt bij aan een fijne omgeving en beter leefklimaat voor mens en dier. Schone lucht is daar een belangrijk onderdeel van, zeker in stedelijk gebied waar dit om verschillende redenen onder druk staat. Daarom blijven wij inzetten op langzamer rijden: We hanteren zoveel mogelijk 30 km/u en klinkerbestrating binnen de bebouwde kom, we proberen houtstook terug te dringen en er worden meer bomen geplant.Wij stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Dat doen we bij ieder bouwproject enbij elke aanpassing van de openbare ruimte. Iedereen heeft recht op een groene omgeving in de buurt. Dat vraagt om een integrale blik en een goede verdeling van onze ruimte. Soms moeten er bomen worden gekapt – bijvoorbeeld bij ziekte, om veiligheidsredenen of ter bevordering van biodiversiteit – maar kappen kan alleen onder strikte voorwaarden en er moet altijd (elders) worden geplant.

Dit waren de standpunten van de diverse partijen t.a.v. Groen. Met deze citaten uit de partijprogramma’s hebben we getracht een beeld te geven wat de partijen zeggen tav speicfiek dit onderwerp. Als je van plan bent te gaan stemmen, maak dan vooral gebruik van de stemwijzer.