Bestemmingsplan Brediuskwartier

Het Bestemmingsplan Brediuskwartier is vastgesteld op 11 september 2008.Bestemmingsplan Kaart Begrenzing
Een eerste herziening* heeft plaatsgevonden op 10 november 2011.

De eerste opstelling verving enkele kleinere bestemmingsplannen en was noodzakelijk vooraf te gaan aan de aanwijzing tot Beschermd Dorpsgezicht.
De documenten die gezamenlijk het Bestemmingsplan vormen bestaan uit twee delen:

  1. Beschrijving Bestemmingsplan
  2. Bestemmingsplan Brediuskwartier Kaarten

Door op de aanduiding te klikken kunt u deze documenten inzien en/of downloaden.

* Toelichting op de herziening van het Bestemmingsplan
De Herziening heeft in de praktijk alleen betrekking op NH Hotel Jan Tabak.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft op 24 november 2010 besloten alsnog goedkeuring te onthouden aan twee onderdelen.
Dit betreft:

  1. het perceel Busken Huetlaan 18 (waar een nieuwe peuterspeelzaal was voorzien);
  2. het perceel Amersfoortsestraatweg 27 op de huidige locatie van NH Jan Tabak, waarbij eveneens goedkeuring is onthouden aan de wijzigingsbevoegdheid op het naastgelegen perceel Brediusweg 79 en aan de bestemming Horecadoeleinden.

Dit besluit is voor de gemeente aanleiding om het bestemmingsplan te repareren. De gemeente beraadt zich nog over de ruimtelijke invulling van de locatie Busken Huetlaan 18. Daarom heeft de gemeente besloten voor dit perceel het bestemmingsplan vooralsnog niet te repareren. De herziening heeft derhalve alleen betrekking op het perceel van NH Jan Tabak.
De wijzigingsbevoegdheid voor de uitbreiding is niet in het bestemmingsplan opgenomen, aangezien door NH Jan Tabak is aangegeven binnen de planperiode geen gebruik te willen maken van deze wijzigingsbevoegdheid. Aangezien alleen aan de wijzigingsbevoegdheid voor het perceel Brediusweg 79 goedkeuring is onthouden en niet aan de feitelijke bestemming, is dit perceel buiten het plangebied van deze herziening gehouden.